تحلیل اقتصادی علل، آثار و راهکارهای قرادادهای مدت‌دار ناقص درحقوق ایران (مطالعه تطبیقی با رویکرد فقهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1403

10.22091/dplic.2024.10696.1022

سید مصطفی محقق داماد؛ محمد هادی رستمی


سیر تکاملی حقوق مالکیت صنعتی در کشورهای غربی و تاثیرات آن بر کشورهای اسلامی برگزیده

دوره 1، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 16-38

10.22091/dplic.2024.10356.1011

سید حسن شبیری زنجانی؛ رضا سلطانی؛ سید احمد دهقانی


مشروعیت داوری در فقه مذاهب اسلامی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 39-61

10.22091/dplic.2023.9589.1008

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ علی محمد حکیمیان