اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مهدی حسن زاده

استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

m.hasanzadehqom.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر محمد صالحی مازندرانی

استاد حقوق خصوصی دانشگاه قم

m.salehimazandaraniqom.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر سعید محجوب

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم

sd.mahjoobgmail.com
0000-0002-4347-1377

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا باریکلو

پردیس فارابی دانشگاه تهران

bariklouut.ac.ir

دکتر ابراهیم عبدی پورفرد

دانشگاه قم

drabdipouryahoo.com

دکتر عباس کریمی

دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir

دکتر محمد صالحی مازندرانی

استاد حقوق خصوصی دانشگاه قم

draaaayahoo.com

دکتر مهدی حسن زاده

استاد حقوق خصوصی دانشگاه قم

m.hasanzadehqom.ac.ir

دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

دانشگاه تبریز

Tabriz University
drshshshgmail.com

مدیر اجرایی

دکتر سعید محجوب

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم

sd.mahjoobgmail.com