دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1403 
مشروعیت داوری در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 39-61

10.22091/dplic.2023.9589.1008

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ علی محمد حکیمیان